Formandsberetninger og referater

Copyright 2018 © All Rights Reserved

Albertslund Kol Forening

Formandens beretninger

 

Forårsarrangementet 29. maj 2018 – ”hvordan har vi det”

 

Vi var 12 personer og havde et godt møde.

Der blev talt en del om åndedræt og hoste – herunder pepfløjten.

Angst og forstemthed

Lidt om medicin m.v.

Gangdistancer og færdsel i byen

Osv

Ideen om et sang”kor” var også på bordet –

det ”kloger” vi os lidt mere på.

 

Der blev også foreslået et gåhold for dem som har lyst:

Det skal være mandage kl. 15 - ?

Henvendelse hvis der er interesse til ”tovholder”:

Kirsten Nielsen

Tlf. 40 94 62 05

 

FORMANDSBERETNING 2018

 

Først og fremmest velkommen til de nye medlemmer, som har meldt sig ind i kol foreningen i 2017.

Pr. 1. Januar 2018 var vi 53 medlemmer i foreningen – et tal, som gennem de sidste par år er rimeligt stabilt, plus minus.

Det betyder også, at uanset hvad vi finder på af tiltag, er det lidt svært at rekruttere nye medlemmer – hvilket kan undre, da man ved, at der er 1000 personer i kommunen med kol.

En skam de ikke ved, hvad de går glip af ☺ ☺ ☺ - men uanset dette, er vi meget glade for nytilkomne og ikke mindst for alle os gamle, som holder ved – Tak for det.

 

Det er også muligt for ægtefæller og pårørende at være støttemedlemmer, dog skal man have kol for at kunne deltage i træningen.

 

I 2017 har vi atter holdt en rådhustema dag for alle kommunens borgere oplæg af lungesygeplejerske, besøg af diætist og lungefunktionsmålinger af sygeplejersker fra Herlev Hospital.

Lilian og Ulla var aktive i kommunens projekt ”Gang i Byen”, en dag, hvor alle foreninger kunne deltage – senere på året var der Lungedag på apoteket, hvor Lilian var den, der trak læsset med sin tilstedeværelse på apoteket.

Desværre fik vi ikke nye medlemmer af de veje.

 

Vi har desuden haft en temaeftermiddag, som blev afholdt i Sundhedshuset. Temaet var angst og kol og vi havde entreret med en psykolog til at uddybe emnet og fik bevilget § 18 midler hertil, hvilket vi også gjorde til Rådhusarrangementet.

Et svært emne at tage hul på – men forhåbentlig gav det lidt stof til eftertanke.

 

Socialt har vi haft to arrangementer. Vi spiste stegt flæsk med persillesovs på Mosen i Vallensbæk, hvilket var en succes – og vi har planer om lignende i år.

 

Julefrokosten i Frivilligcentret blev som vanligt en hyggelig aften.

Vores økonomi hænger fint sammen. Vi har atter modtaget kr. 25.000,- fra Velfærdspuljen til 2018 s aktiviteter, vi kan søge §18 midler til foredragsholdere – så det ser lyst ud dette år.

Hvad fremtiden bringer kan der jo ikke spås om………..

 

Træningen kører bare – det er dejligt og ukompliceret. Vi har stadig ledige pladser om mandagen – så……☺ ☺ og sundt er det jo.

Pernille, som er fysioterapeut i Sundhedshuset, vil gerne være vikar ved fravær og sygdom, så på den måde er vi sikret en rimelig kontinuitet i træningen med meget få afbud.

 

Der er blevet ytret ønske om at afholde nogle ”fyraftensmøder”, hvor vi selv mødes og sammen kan dele vores erfaringer – dette er undervejs og I vil høre nærmere

Sluttelig et lille hjertesuk……

 

Vi modtager meget meget gerne ideer til arrangementer, foredrag og det, der nu må ligge på sinde hos jer, så I også kan sætte præg på hvad vores forening skal tilbyde udover træning.

Så forslag modtages med åbne arme og glæde….

 

Ikke mere for nu….

 

Med ønske om en god generalforsamling.

 

Kirsten Drehn-Knudsen

 

Referat af Albertslund Kol Forenings generalforsamling.

Onsdag d. 7. marts 2018.

 

1.Der blev budt velkommen til nye og gamle medlemmer.

Hugo dirigent. Hanne referent.

2.I det forløbne år har der været gjort et stykke arbejde for at få nye medlemmer. Dels ved at lægge brochurer hos Albertslunds praktisende læger og på kommunen.

Desuden var foreningen også at finde på Apotekets Lungedag.

P.t. har foreningen 53 medlemmer, det er lige i underkanten. Ved 4-5 medlemmer mere ville det lille underskud der er på budgettet kunne dækkes ind.

I 2017/18 har Albertslund Kol Forening modtaget 25.000 kr. fra kommunens velfærdspulje. Der kan søges igen i 2019.

Der ud over kan der søges tilskud til enkeltarrangementer.

Det blev oplyst at der er ledige pladser på mandagsholdet.

Der har været afholdt 2 arrangementer i 2017:

Sommerarrangement med stegt flæsk og persillesovs på Mosen og julefrokost.

3.Regnskabet for 2017/18 blev fremlagt og godkendt.

Ansøgninger om støtte fra fonde har resulteret i afslag.

4.Budgettet for det kommende år blev gennemgået og godkendt.

5.Indkomne forslag til arrangementer i det kommende år.

1.En tirsdag i maj: Et arrangement hvor vi snakker om os selv og deler erfarringer.

2.Kursus i åndedræt og yoga , evt kombineret med undervisning i pepfløjte og andre apparater.

3.Det er fastlagt at der holdes sommerarrangement på Restaurant Mosen med steget flæsk og persillesovs fredag d. 29. juni kl. 1800.

4.Vinsmagning.

5.Julefrokost i december.

6.Næste punkt på dagsordenen var valg af bestyrelsesmedlemmer. Der var ikke så mange ændringer.

Kirsten formand

Lilian kasserer

Hugo bestyrelsesmedlem

7.Erik blev valgt til suppleant.

8.Hanne Kristiansen vil gerne fortsætte som revisor men efterlyste en suppleant. Der blev peget på Alex som sagde ja til opgaven.

Evt.

Til sidst indkom der forslag om et medlem kan uddanne sig til instruktør til motionsredskaberne. Alex blev forslået.

Lungeforeningen kan kontaktes hvis der er behov for foredrag.

Hugo afsluttede mødet med tak for en god generalforsamling.

 

FORMANDSBERETNING 2017

 

Så blev det tid for generalforsamling igen og dermed også en lille up date formandsberetning.

For en gangs skyld slipper I for en laaaang historie om, hvordan vi kæmper for at få penge fra kommunen til vores forening med ansøgninger og lange udredninger.

Denne gang har vi fået meddelelse om, at der er bevilget 25000,- kr. fra den såkaldte velfærdspulje, en nedgang på 5000 kr. fra sidste år.

 

Der er dog lidt skærpet tone på vej, pengene udbetales først, når regnskabet (selvfølgelig) er sendt og godkendt, men desuden en redegørelse for hvad pengene for 2016 specifikt er gået til. Vi ved, at diabetes foreningen har måttet returnere deres penge, da de ikke har brugt dem.

 

Vi mener, at vi kan dokumentere, at vi har brugt de bevilgede midler til honorar til fysioterapeuterne.

 

Dog har vi en likvid beholdning, som I kan se på regnskabet, på cirka 26.000kr. – om kommunen så vil fratrække dette i forhold til de bevilgede 2017 midler, vides ikke.

 

Men det må vi tage, når den tid kommer ☺.

 

Vi har på det sidste fået en del nye medlemmer – og hjertelig velkommen til jer, vi håber, I bliver glade for at være sammen med os.

 

Vi har også fået ny fysioterapeut, Tim, som kommer fra Fit&Sund og har en anden tilgang til træning end det, vi er vant til og vores indtryk er, at de fleste er glade for ham, det er sundt for os at blive udfordret på anden vis.

 

Der er stor tilslutning til træningen, mandagsholdet er dog det hold, hvor der er færrest for tiden.

 

Lige nu arbejder vi på højtryk med at få stablet et større arrangement på benene i lighed med dem, vi tidligere har haft.

Vi vil på forskellig vis invitere alle kommunens borgere til en tema dag om sygdommen.

 

Det bliver onsdag den 10.maj kl. 1630 – 1800 og kommer til at foregå i kantinen på Rådhuset.

 

Kort fortalt, vil der blive forskellige ”stationer”, hvor man kan få målt sin lungefunktion af sygeplejersker, få hjælp til rygestop af apoteket, råd om kost af diætist, råd og vejledning om bl.a. brug af pep fløjte, og råd om tackling af sygdommen generelt ved sygeplejerske og et lille træningsindslag og vejledning om motion ved fysioterapeut.

Nils Jensen, vores socialudvalgsformand, vil byde velkommen, og vi vil som forening jo stå til rådighed og orientere om vores virke.

 

Men vi har brug for praktiske hænder til at komme og hjælpe med at stille borde op, dække borde til kaffe/kage, være med til at fortælle nye borgere om vores forening/ dele brochurer ud samt oprydning til sidst.

 

Så meld jer endelig ☺.

 

 

I det forgangne år har vi afholdt to faglige arrangementer:

Lungesygeplejerske Laila orienterede om medicins muligheder–virkning og bivirkning-til kol patienter, og diætist Camilla orienterede om kost og kol.

Socialt har vi haft en hyggelig vinsmagning med Hugo som vidensbank samt den årlige julefrokost.

 

Et lille hjertesuk: Da vi nåede til deadline dato for generalforsamlingen, var der 4, der havde tilmeldt sig. Vi vil meget gerne opfordre jer til at holde øje med deadlines til diverse arrangementer, der bruges rigtig meget tid på at spørge den enkelte og have styr på, hvem der nu er blevet spurgt – så vi håber denne lille kærlige reminder kan hjælpe, uanset det er generalforsamling, julefrokost eller hvad der nu vil komme.

 

I øvrigt vil vi fortsat meget gerne have forslag til, hvad I som medlemmer kan tænke jer vores forening skal tilbyde af arrangementer, både af social karakter og med fagligt indhold.

Det er vigtigt – i min optik – at vi er en forening, hvor alle er aktive medspillere – udover at vi selvfølgelig har vores træningsfælleskab, så derfor vil det være rart med forslag til forenings aktiviteter det kommende år og ikke mindst aktiv medvirken til at få forslag sat i værk og få dem gennemført.

 

Bestyrelsen har tilladt sig at give sig selv lov til at spise en middag ude i byen for bestyrelsesarbejdet gennem tiden.

 

Hav en god sommer ☺

 

Kirsten

 

Referat generalforsamling Albertslund KOL forening

onsdag den 15.3.17.

 

 

Deltagere: Jane, Lis, Lene, Ulla, Lisbeth, Ketty, Erling, Per, Lars, Sanne, Sonja, Martha, Jørn, Erik, Lilian, Hugo og Kirsten.

 

Dirigent: Erik, referent Kirsten.

 

Formanden fremlagte beretning og denne blev godkendt.

 

Hugo fremlagde regnskab og knyttede nogle kommentarer til dette. Blandt andet, at vi udover det kommunale tilskud på 30.000 selv har bidraget med næsten tilsvarende beløb – og med et års overskud på kr. 3379,- .

Regnskabet skal sendes til kommunen og godkendes.

 

Der blev stillet spørgsmål til fysioterapeuternes honorar, som er sat ned fra kr. 540,- til 300,- altså en ændring fra honorar til timebetaling. Der blev stillet spørgsmål om hvorfor de har sagt ja til at gå ned – svaret er den gode sags tjeneste, en forståelse for at foreningen ikke mere er i stand til at honorere med gængs honorarbetaling. Der blev stillet spørgsmål om vi så fortsat kan skaffe fysioterapeuter – indtil nu har det ikke været et problem.

 

Hugo fremlagde budget.

Lige nu budgetteres der med et estimeret underskud på kr. 1000,- . Vi ved ikke, om vi på sigt skal oprette endnu et træningshold, sker dette, vil det jo påvirke budgettet.

Kontingent og træningsgebyr forbliver uændret.

 

Lilian, Hugo og Hanne blev genvalgt til bestyrelsen og der blev klappet af Lilians flotte arbejde m.h.t. regnskaber.

 

Derefter blev der talt om, hvad vi kan forestille os af foreningsaktiviteter i den kommende tid.

Hugo foreslog, at vi holder nogle medlemsmøder, hvor overskriften er : Hvordan har vi det? Ofte er der ikke tid og ro til snak om hvordan vi har det, hvordan vi hver især tackler sygdommen, hvordan vi lever med sygdommen. Angst og død var også på tale.

 

Mange bifaldt ideen.

 

Der blev også talt om vi kan få ny viden om det nyeste indenfor kol, men desværre er der ikke så meget nyt, hverken om behandlingsmetoder eller ny medicin. Kirsten opfordrede til at melde sig ind i Lungeforeningen, hvor man kan få et års gratis medlemskab. På deres hjemmesider findes der desuden masser af nyttig viden, links til rekvirering af deres skriftlige materiale, kontakt muligheder med diverse erfarne rådgivere etc.

 

Læs mere her:

 

www.lungeforeningen.dk

 

Kirsten orienterede om, at der rundt omkring findes kol cafeer, hvor man med jævne mellemrum mødes på et fastlagt tidsrum netop til disse snakker eller som medlemsmøde med indhold.

 

Vi har jo Sundhedshuset, som sagtens kan bruges til lignende for vores forening, dette kunne evt. finde sted på eftermiddage inden træning.

 

Tak for denne gang. ☺

 

 

Formandsberetning 2016

 

Ja, så er der atter gået et år siden sidst og lidt til – desværre det sidste pga. sygdom, men nu håber vi på fremgang i takt med sommerens komme.

 

Foreningen kan fejre fem års fødselsdag og jeg havde troet og glædet mig til, at skrive : SÅ, nu kører det på skinner, penge kommer til, vi har gode stabile fysioterapeuter, fine nye lokaler….men

Så kom chokket så det rungede i øregangene:

§ 18 tilskud anno 2016 : 0,00000 kr. med en vag begrundelse om at § 18 tilskud ikke er beregnet til honorarer, at vi selv kan stå for at træne qua Lisbeth og jeg for fem år siden fik et kursus i træning.

 

Ja, meget vand er røget i åen siden, dengang var jeg f.eks.kry og havde en lungeprocent på 57 mod de 40 i dag – og vi er i mellemtiden blevet fem år ældre, hvilket vi også fik fortalt til dialogmødet vi havde med kommunen efter vi fik vores afslag. Det viste de nu også forståelse for.

Men det er korrekt at vi fik træningskurset for at være trænere, det var dengang….

Ved selv samme møde må siges, at vi mødte forståelse for vores dilemma, samme aften skulle der være et-eller-andet kommunalt møde, hvor man ville drøfte vores situation, og også diabetesforeningen, som også har fået afslag.

Senere erfarede vi, at der intet har været drøftet angående vores situation, derfor skrev vi til velfærdsudvalget. Vi ved, at vores ansøgning/situation nu har været oppe på velfærdsmødet i torsdag, men i skrivende stund har vi ikke fået resultatet – og forhåbentligt et positivt resultat er snarest i vente med økonomisk tilskud.

Ønskescenariet er helt klart, at vi ikke skal stå i samme uholdbare situation år efter år, det er opslidende hvert år at skulle kæmpe for at få et tilskud for noget som for mig at se ligger lige til højrebenet: Forebyggelse af sygdom og ensomhed, opbygning af muskler og åndedrætsudfordring - elementer, der gør at det skulle gøre det bare en lille smule nemmere at leve med KOl… og set i det brede perspektiv : besparelser i sundhedsvæsenet på sigt.

Så lige nu håber vi bare på en pose penge, så vi kan sikre træning fremover for ligeså vel som kommunen fattes penge gør vores forening det desværre også.

 

I den forbindelse har vi i bestyrelsen valgt at nedsætte fysioterapeuternes honorar fra 540 kr. i timen til 300 kr.pr. 1 juni 2016 og de er blevet adspurgt, om de vil fortsætte under de ændrede vilkår - og det vil de gerne. Michelle og Josefine har et stort ønske om at vi kan starte træning tidligere, men det er vi ikke herrer over, da sundhedshuset terapeuter selv bruger lokalerne til kl. 17.

Man skal søge nye træningstidspunkter hvert halve år, og vi vil selvfølgelig være opmærksomme, dog virker det ikke som et problem for vores medlemmer, da tirsdagsholdet er det hold med færrest, der træner.

 

Men det ser vi på, når næste booking runde starter.

 

Vores forening er og skal også gerne være andet end træning. Vi har i 2015 haft et fagligt indslag/foredrag om åndedrættet, en vinsmagning og en julefrokost, og vi ønsker at fortsætte med lignende og gerne nye tiltag i foreningen.

 

Lidt pudsigt er det jo så nu sådan, at vi sagtens kan søge § 18 midler til arrangementer, som kom endelig med ideer ….!!!

 

Vores medlemstal ligger nogenlunde stabilt, en lille tilgang af nye medlemmer, men i det forgangne år har vi måttet sige farvel til tre medlemmer – æret være deres minde.

 

Vi håber selvfølgelig at rygter om vores velfungerende forening vil sprede sig og I må meget gerne dele brochurer ud, tale med jeres læger om det, sygehuse, naboen og hvor vi nu ellers færdes. Brochurer kan rekvireres hos bestyrelsen.

 

Sidst, men ikke mindst, tak til jer alle for jeres gode humør, de gode grin, de kærlige drillerier os alle indbyrdes, omsorgen ved sygdom, tanker og knus…

 

Humor er en god ting og godt for åndedrættet……☺

 

Kirsten Drehn – Knudsen.

 

PS : Til stor glæde kan oplyses, at vi får kr. 30000 til kol foreningen i 2016.

 

Referat generalforsamling Albertslund kol forening 27.4.2016

 

Til stede: Alex, Conny, Hanne, Hugo, Henrik, Inge H, Inge L, Ketty, Erling, Kirsten, Lars, Erik, Lizzie, Lisbeth, Gerda, Rita, Martha, Martin, Ulla

 

Ordstyrer Erik, referent Kirsten.

 

 

 

Revideret regnskab fremlagt og godkendt.

 

Hugo fremlagde budgettet for det kommende år, og da vi vil modtage kr. 30.000 fra Albertslund kommune, ser budgettet fornuftigt ud.

Årets overskud vil beløbe sig til ca. 6000 kr.

 

Bestyrelsen har forelagt fysioterapeuterne, at vi ikke mere kan honorere med 540 kr. pr. lektion. De er blevet adspurgt, om de vil forsætte til et honorar på kr. 300, 00 pr. 1.6.2016 – hvilket de alle tre har sagt ja til. Desuden vil vi fra gang til gang vurdere det eventuelle tilskud, foreningen yder til arrangementer. Der er et ønske fra fyssserne om at kunne starte tidligere mandage og torsdage (kl. 16 eller 1630 ), dette undersøges når næste booking runde starter medio 2016.

 

 

Til gengæld forbliver kontingent og træningsgebyrer uændrede.

Der var et forslag om at hæve kontingent til kr. 150,- men dette var der ikke stemning for. Også ud fra den betragtning, at vi ikke skal være en forening med et stort overskud.

 

Samtidig ønsker vi meget, at der fremover bliver afsat et fast beløb fra kommunen til os, så vi ikke hvert år skal igennem den opslidende proces med at søge midler – dette vil bestyrelsen tage fat på som arbejdsområde indenfor nærmeste fremtid.

 

Til gengæld kan vi så nu søge § 18 midler til diverse aktiviteter i foreningen, så forslag modtages gerne.( se senere i referat).

 

Kirsten blev genvalgt som formand, Erik er trådt ind i bestyrelsen som suppleant og Hanne fortsætter som revisor

 

Jørgen Lund har stillet forslag om oprettelse af et KOL kor, men da der lige nu kun er 4, der ønsker at deltage, lægges det på hylde og kan altid tages op igen. Jørgen har i øvrigt en aftale med en underviser fra musikskolen.

 

Der er udtrykt ønske om at få en revideret medlemsliste med navn, adresse, telefonnummer samt mail. Der vil snarest blive udsendt en opdateret liste pr. mail, de som ikke har mail vil få den tilsendt/ udleveret til træning.

 

Der blev spurgt ind til ønsker om sociale aktiviteter/ oplysende arrangementer.

 

Der er et stort ønske fra mange om at blive klogere på de forskellige præparater vi får: hvorfor nogle er er gode for nogle og ikke alle,

Hvad går forskningsmidler til ? Da vi ikke mere samarbejder med region Hovedstaden er det ikke bare sådan lige at få en læge eller andet fagpersonale ud til en tema eftermiddag. Men Martin og Alex nævnte den sygeplejerske, ( Laila) der forestår kol rehabiliteringen i kommunen og som har en stor viden, så vi tager kontakt til tovholderen på disse kurser og hører om vi kan låne Laila.

Desuden ønske om farmaceut Anne fra Albertslund apotek, som vi tidligere har benyttet.

Andre ønsker: vinsmagning, julefrokost, ølsmagning.

 

Nye forslag modtages gerne.

 

Mødes sluttede i god ro og orden – tak til Henrik og Lars som hjalp med at komme og smøre sandwich. ☺

 

Formandens beretning 2015

 

Kol foreningen har nu eksisteret i 4 år, så jeg håber da, at vi nu har manifesteret os og er kommet for at blive.

Vi har igen i år søgt og modtaget § 18 midler, 25.000,- blev det til, så vi er en anerkendt og værdsat forening.

 

Desværre har vi endnu engang mistet et medlem, Tove – som vi alle husker som et superenergisk livsstykke.

Æret være Toves minde.

Toves mand Poul var jo også medlem af foreningen og det agter Poul fortsat at være, så dejligt du er her i dag.

 

Flere af foreningens medlemmer har også været, og er ramt af sygdom, er blevet opereret for dette og hint, men de fleste er heldigvis på banen igen.

 

Nu er foråret her, og det plejer at være en god årstid for os med KOL.

Jeg var sidste år på Folkemødet på Bornholm for at holde oplæg som patientrepræsentant. Toastmasteren startede mødet med at sige, at vi ikke kan have en diagnose, hvor nogle siger kol(D) andre koool – så derfor hedder det kol(d) som f.eks. kold vinterdag - . Det tager sikkert lang tid, før vi siger det samme alle sammen, men det her kan være en begyndelse. Og der er sikkert stadig mange meninger om det ☺.

 

Personligt har jeg brug for at rette en stor tak til Lilian, som knokler med at holde styr på finanserne, som er nødt til at køre til Glostrup hver gang der skal sættes penge ind, som sender breve ud, styrer aflysninger af træning, sender sms er, tager imod telefonbeskeder – you name it – Tusind tak, Lilian, du er en knag.

 

Ved sidste generalforsamling kunne vi bryste os af medlemstilgang.

Det kan vi ikke mere, desværre. Nogle er jo faldet fra af u undgålige årsager, andre meldte sig ind i forbindelse med et rådhusarrangement for at støtte foreningen, men fortsætter ikke.

Meget få nye er kommet til, og det skal vi jo have gjort noget ved.

Hugo har forfattet et brev, som vi påtænker skal ud til de praktiserende læger, som så kan give det videre til deres patienter med kol. Brevet er en opfordring til at komme og træne med os og er skrevet i en humoristisk tone.

Vi har tidligere haft rådhusarrangementer i kantinen med lægeoplæg og sygeplejersker til lungefunktions måling. Det har været godt, men ikke givet den store tilgang – og det er et meget stort apparat at sætte i gang, det tager tid at arrangere og koordinere, da det kræver samarbejde med Region Hovedstaden, sygeplejersker etc., som ikke får en krone for at møde op i deres fritid.

Når et kol hold ophører i Humlehusene har vi været der, næste gang bliver nu slut marts, hvor vi håber på at rekruttere nye medlemmer- men det går altså lidt trægt og det er øv.

Vi overvejer også at annoncere i AP igen, men det koster dyrt.

I vinters var jeg i kontakt med Diabetes foreningen, fordi de træner på Egelundsskolen en gang om ugen. Jeg var med til en enkelt træningsgang, og det var nu sjovt og hyggeligt. Jeg kom i kontakt med fysioterapeuten, som jeg bad høre om hun evt. kendte endnu en fysioterapeut, der kunne træne med os, nu hvor søndagstræningen var røget ud, og der ikke kunne skaffes kommunale fysioterapeuter.

 

Samtidig var vi i dialog med Kommunen om lån af lokaler, som vanligt møder os med stor velvillighed og vi har nu træning på Herstedvester skole på torsdage kl. 16 ( 0g der er er plads til mange flere – som kom bare ☺ ) med Michelle/ Thea – 2 supergode fysser. Der er jo ingen redskaber, men det går fint uden, tiden flyver afsted og rart med nye input.

Men tilbage til Diabetesforeningen hvor deres formand Glenn foreslog at vi måske sammen kunne holde et arrangement i foråret. Ideen er måske ikke helt tosset, sammen er vi stærke og vi har jo også et sundhedshus foran os, som skal indtages af flere foreninger.

Vi modtager meget gerne forslag og ideer til at få nye medlemmer i vores forening, at tilbyde flere borgere træning, som er så vigtigt for os alle.

Vi vil også gerne have forslag og ideer til det sociale samvær, som også er en del af vores forenings virke.

Vinsmagning har vi haft og sommergrill havehygge og julefrokost har været gode sammenkomster det forgange år.

Lige nu afventer vi svar fra Grethe (leder af Humlehusene) og Lea om et arrangement om åndedrættet, som skal afholdes på Albo – I får information, når det er på plads.

 

Ikke flere ord fra mig – må vi få en hyggelig og konstruktiv generalforsamling.

Formandens beretning 2014:

 

Så er vi atter nået til marts, og endnu et år er gået for vores forening.

Et turbulent, men godt år.

Vi er er vokset, er nu oppe på over 50 medlemmer og stadig flere kommer til. Desværre har vi også mistet, Ib Guldager døde i Marts 2013 og Erling i begyndelsen af dette år.

Som formand vil jeg gerne takke alle for et super godt samarbejde og arbejde i bestyrelsen, det er og har været en fornøjelse.

I forsommeren fik vi et brev fra Grethe, lederen af Humlehusene, et brev om at vi ville blive opsagt fra træning pr. 1.8.13.

Kommunen skulle fremadrettet selv bruge lokalerne til rehabilitering af egne borgere med andre sygdomme, men at vi kunne forvente at få lov til at træne igen, når sundhedshuset står færdigt i 2015!!!!!

Sandra fys ville stoppe og Rikke fys overvejede også at stoppe….så det hele var pludselig voldsomt op af bakke.

Det følte vi ikke, vi kunne leve med. Vi kontaktede straks Kathrine fra kommunen, som er og var helt med os, og ”formandinden” for sundhedsrådet, som tog kontakt til Nils fra socialudvalget, som tog kontakt til borgmesteren som……

Og så kom der skred i det hele….resten af historien kender de fleste jo – så enden på komedien blev, at vi jo i dag har to træningsdage i Humlehusene og en på Albo og 2 nye fysser, udover Rikke som fortsatte – så historien endte godt.

Hvordan verden kommer til at se ud næste år, når Sundhedshuset står klart ved ingen, men vi er tænkt ind.

Der er trængsel i Humlehusene både tirsdag og søndag, lige på kanten til at vi er for mange, så bliver vi flere må vi oprette endnu et hold.

Vores økonomi hænger fint sammen og vi har råd til et fjerde hold.

Det vil blive på søndage fra kl. 11 – 12 og fysserne Rikke og Jette har givet tilsagn.

Vi har også afholdt endnu en temadag på Rådhuset om KOL for alle borgere i kommunen med et godt fremmøde – og med indlæg fra overlæge, lungefunktionsmålinger af 2 sygeplejersker samt et foredrag af en fridykker – det var en god dag.

Så summa summarum er vi en forening, der nu har konsolideret sig og vi håber på at kunne fortsætte i samme ånd og gerning mange år fremover.

Kirsten Drehn-Knudsen

Marts 2014.

Referat af generalforsamling i foreningen

Mandag den 16. marts 2015 kl. 17 – 19.

Valg af dirigent og referent

Connie blev valgt som dirigent og Marianne som referent.

Formandens beretning om foreningen.

Formandens beretning godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

Årsregnskabet godkendt.

Fastsættelse af kontingent og træningsudgift.

Nuværende træningsudgift og kontingent bibeholdes.

Valg af bestyrelse (evt. udvidelse til 5 personer).

Lillian blev genvalgt og Marianne kom ind som nyt medlem af bestyrelsen.

Valg af suppleanter.

Poul blev valgt som suppleant og det blev besluttet at han deltager i bestyrelses møderne.

Valg af revisor.

Hanne genvalgt som revisor.

Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Ingen forslag.

Eventuelt.

Bestyrelsen har forfattet et brev, meningen er at det skal uddeles til praktiserende læger, hospitaler og andre relevante personer, som så kan videregive dem til patienter. Formålet er at rekruttere flere medlemmer til foreningen.

Der blev diskuteret om hvordan vi kan rekruttere flere medlemmer:

Samarbejde med astma og allergi foreningen

Notits i Albertslund posten om træningstider under tid og sted.

Hugo skriver en artikel om hvor vigtig træningen er.

Kirsten undersøger hvad forskellen er på astma og KOL.

Tilbud fra socialudvalgs formand Niels Jensen om omvisning i sundhedshuset. Hugo aftaler en tid.

Fremtidige sociale arrangementer:

Sommerhygge hos Kirsten.

Vinsmagning i efteråret arrangeret af Hugo.

Julefrokost.

Referat Generalforsamling den 28.2.2013.

Tilstede: Hugo, Erik, Erling C, Erling S, Finn, Lizzie, Rita V, Conny G, Gerda, Hanne, Ketty, Lise, Lisbeth, Lilian og Kirsten D-K.

1.     Valg af dirigent og referent

           Dirigent: Erik.

           Referent: Kirsten D-K.

          Erik påpegede, at dagsorden ikke er korrekt udformet, men af hensyn til over-

          skuelighed i at skrive referat, har jeg valgt at tage udgangspunkt i den oprinde-                     

          lige, næste år må det så blive korrekt efter bogen

           Der blev nedsat stemmeudvalg bestående af Rita, Conny og Hanne.

2.     Formandens beretning.

Beretning blev taget til efterretning. Beretning vil blive sendt pr. mail til medlemmer samt lagt ud på hjemmesiden.

Kirsten oplyste og skitserede en mulig ændring i træningen, så der kan blive tre hold fremadrettet. Dette oplæg burde have være uddelt til generalforsamlingen, men da intet er afklaret, bliver det vedhæftet som et appendix til referatet. Erik stillede spørgsmål, om vi mon træner for hårdt og skræmmer eventuelle nye væk? For nuværende mener bestyrelsen ikke dette er tilfældet, men at vi selvfølgelig skal være opmærksomme på det sammen med fysioterapeuterne.

Hugo spurgte, om bestyrelsen holder sig a jour om nyheder på KOL området. Kirsten svarede, at hun holder sig meget a jour og er meget aktiv i mange sammenhænge desangående, men opfordrede til at følge med på Lungeforeningens hjemmeside www.danmarkslungeforening.dk , som på deres forside altid har de sidste nyheder indenfor området. Opfordrede desuden til at indmelde sig i Danmarks Lungeforening for at støtte, hvilket koster 150 kr. årligt.

3.     Regnskab fremlagt og godkendt. Det blev påpeget af Erik, at regnskab skal udsendes sammen med indkaldelsen, samt at der skal være et selvstændigt budget møde.

4.     Fastsættelse af kontingent samt træningsudgift forblev uændret. Kirsten påpegede, at hun ikke synes, at beløb skal ændres, fordi det, efter hendes mening, bør være en kommunal opgave at sikre kol borgere træningsmuligheder for en rimelig penge, desuden står det beskrevet i vedtægterne i § 1.

Hanne spurgte til, hvor meget bagud med træningsgebyr man må være? Der var lidt snak frem og tilbage, og det blev aftalt, at 2 – 3 måneder er ok, dernæst skal foreningen tage kontakt til den enkelte for at høre om det evt. fortsatte medlemsskab. Men det blev også påpeget, at det kan være en svær opgave. Hugo foreslog, at der skrives en reminder, Lilian udformer forslag til skrivelse. I denne skal også på en pæn måde skrives, at det vil være godt at få besked om evt. ophør, så man ikke optager plads for andre. Da regnskabsåret løber fra 1.3.- 28.2. betyder dette, at kontingent skal indbetales pr. 1.3. hvert år.

Alle, som betaler kontant, får medlemskort.

5.     Formanden er ikke på valg, Lilian genopstillede og blev genvalgt med applaus, Ib havde skriftligt stillet op til bestyrelsen og blev ligeledes valgt med applaus.

6.     Hugo stillede op som suppleant, forudsat at han kan deltage i bestyrelsesmøder og på den måde bidrage og være aktiv. Conny G. stillede ligeledes op, og begge blev valgt med applaus.

7.     Hanne blev valgt som revisor – og med endnu en klapsalve. Ib fortsætter som web master i samarbejde med Kirsten D-K.

8.     Vedtægterne blev godkendt med de nye ændringer.

9.     Ketty spurgte til et oplæg, som hun havde afleveret til Kirsten, om at der kan ydes tilskud til pensionister/klubber på et mindre beløb pr.næse. Dette er ikke blevet undersøgt, men da vi er en frivillig forening og ikke en pensionistforening/klub, mentes det ikke at være muligt at få tilskud denne vej. Kirsten har efterfølgende undersøgt dette ved opringning til kommunen d.d., og vi kan ikke få tilskud af denne vej og desuden får vi §18 midler. Men tak til Ketty og Erling for oplæg.

Finn foreslog at vi tager kontakt til Rødovre KOL forening som har en god forening- evt. via Rødovre lokal tv.

Ketty foreslog at der afholdes en julefrokost i frivilligcentrets lokaler– Forslag taget til efterretning som en god ide.

Mødet sluttede i god ro og orden.

Vedlagt til referat: Appendix om fremtidig træning.

Referent: Kirsten

Referat af Generalforsamling tirsdag den 21.2.12

Tilstede: 16 medlemmer.

Dirigent: Jørgen

Referent: Kirsten D-K.

Beretning : Formanden berettede om foreningens arbejde det forgangne år og kunne desuden meddele, at vi har fået bevilget kr. 40.000,- i § 18 midler til træning/netværksarbejde 2012/2013.

Regnskab blev fremlagt og godkendt.

Fastsættelse af kontingent: Da kommunen i dette års bevilling foreslår, at foreningens medlemmer fremadrettet yder en egenbetaling var der flere forslag til, hvor meget det skulle koste.

Dels forslag til det egentlige medlemskontingent, dels forslag til hvor meget og hvordan træning skal finansieres.

Lige nu er det også lidt diffust, da vi ikke på nuværende tidspunkt ved hvor mange der fremadrettet ønsker at træne, hvor mange medlemmer foreningen får og hvordan vi løser et evt. problem med for mange, der ønsker at træne. Der blev forespurgt, om man fra kommunal side kunne få tilskud pr. medlem, men sådan er § 18 midler ikke bygget op. Der var mening om, at er man medlem, må man betale for sit medlemskab uanset hvad. Det blev også oplyst, at der er en artikel om foreningen i næste nummer af 60+ bladet, som måske kan betyde medlemstilgang.

Forår 2012 bliver der et arrangement for alle borgere i kommunen med foredrag af læge, lungefunktionstest, orientering om træning med videre i samarbejde med Vestegnsprojektet, hvilket også kan resultere i øget medlemstilgang.

Hvis vi bliver rigtig mange, må vi tage kontakt til kommunen og fremlægge vores sag.

Det blev påpeget, at dette var vores første foreningsmøde og vi ikke kan spå om hvad fremtiden bringer og derfor må tage udgangspunkt i hvor vi er lige nu.

Forslag blev :

Medlemskab kr. 100, pr. år

Træning 2 x ugentligt 100 kr. pr. måned.

Træning 1 x ugentligt  50 kr. pr. måned.

Dette forslag blev vedtaget med stort flertal og træder i kraft pr. 1.3.2012.

Valg af bestyrelsesmedlemmer :

Bestyrelsen på 3 medlemmer er ikke på valg. Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af tre medlemmer, derfor kan bestyrelsen ikke udvides før næste generalforsamling, ellers kun ved en nyindkaldelse til generalforsamling.

Bestyrelsen skal i øvrigt komme med forslag til nye vedtægter til næste generalforsamling.

Valg af suppleanter:

På grund af ovenstående er Allan og Ina valgt som suppleanter.

Valg af revisor:

Hanne og Ib blev valgt som revisorer.

Ib blev desuden webmaster i samarbejde med Kirsten D-K.

Eventuelt:

Ina påpegede, at det er en forening og ønsker derfor nogle foreningsaktiviteter / netværksaktiviteter.

Dette kan alle gå ind for, men det kræver, at der er nogle aktive, der vil iværksætte.

Der var følgende forslag: Sommerfest, hjælpe hinanden/være netværk for hinanden, medlemsaftener, hvor vi kan bruge frivilligcentrets lokaler.

Benny foreslog at rekvirere de 6 hæfter, som mange i øvrigt har fået udleveret til rehabilitering. Kirsten D-K tager kontakt til producenten.

Betaling af kontingent/ træning:

Så vidt det overhovedet er muligt ønskes betaling over netbank.

Lisbeth undersøger hvordan dette gøres og melder tilbage.

Mødet sluttede i god ro og orden.

Referent : Kirsten D-K.