Formandsberetninger og referater

Formandens beretninger

Formandens beretning for 2018


Så er der atter gået et år i vores forening. Det var et år, hvor der skete nogle markante ændringer i foreningen, vi måtte kort efter generalforsamlingen i 2018 skifte formand, da Kirsten ikke havde kræfter/energi til at fortsætte som formand.

Som ny formand valgtes Hugo, og som nyt medlem af bestyrelsen blev Alex valgt, Lilian sidder hvor hun altid har siddet, og gudskelov for det.

Der har også været nogle udskiftninger på fysioterapeuter, Caroline er kommet til, og Firat er kommet til – og ikke mindst blev der ændret på holdtider, en farlig sag at kaste sig ud i, og det var da heller ikke omkostningsfrit, da tirsdagsholdet blev flyttet til søndag formiddag kl.11 – nogle få medlemmer valgte at forlade foreningen. Holdene træner imidlertid stabilt og med stort fremmøde- specielt søndagsholdet skal have ros for det konstante fremmøde.

Selvom vi mistede enkelte medlemmer ved træningsflytningen, er nye kommet til, så aktuelt er vi små 40 aktivt trænende.

Vi havde igen sommerarrangemnet i mosen med rigtigt mange tilmeldte og også rekordtilmelding til julefrokosten. Ud over det havde vi et vinarrangement i november….. der var rigeligt med vin.

Vi er startet med vores cafemøder den første tirsdag i hver måned – på nær en enkelt gang, hvor der var udsendt en ”reminder”, har der været fint fremmøde på omkring et dusin. Nu lukker cafeens udsalg, men vi holder stadig møderne i cafeen, så må man selv sørge for forplejning- enten tage med eller købe i Kvickly.

Vi havde også i starten af efteråret et arrangement med titlen ”Hvordan har vi det?”, hvor vi prøvede at lytte til hinanden og gøre brug af hinandens erfaringer med vores sygdom.

Desuden har foreningen været repræsenteret af Lilian på et apoteksarrangement om lungesygdomme.

Endelig har vi været til stede på med orientering om vores forening på 3 af kommunens rehabiliteringshold, og det kom der faktisk nogle nye medlemmer ud af.

Lad dette være de væsentlige ting foreningen har bedrevet siden sidste generalforsamling.

Formanden

Generalforsamling 13. marts 2019

Referat af ordinær generalforsamling den 13. marts 2019.

 

Til stede var: Hugo, Lilian, Hanne M., Alex, Ulla, Anne, Hanne K., Sonja, Ketty, Erling, Mona, Svend Erik, Benny, Henrik, Per, Conny, Gerda, Inge H., Jane, Anna og Martha.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
  4. Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - kasserne er på valg - Lilian er villig til genvalg.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor - Hanne er villig til genvalg.
  9. Valg af revisorsuppleant.

 

Formanden bød velkommen.

 

Ad punkt  1:  Som dirigent blev Alex valgt. Han erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt .

Som Referent blev Ulla valgt.

 

Ad punkt  2:  Formanden oplæste sin  beretning, som lægges på hjemmesiden. Blandt andet oplyste det, at vi nu er 40 trænende medlemmer.

 

Ad punkt  3:  Kassereren fremlagde regnskab, der viste et lille overskud. Herefter godkendtes regnskabet.

 

Ad punkt  4:  Lilian fremlagde budget for næste år. Kontingent og træningsgebyr er uændret.

 

Ad punkt  5:  Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

 

Ad punkt  6:  Lilian blev genvalgt som kasserer.

 

Ad punkt  7:  Der blev ikke valgt suppleanter.

 

Ad punkt  8:  Hanne K. blev genvalgt som revisor.

 

Ad punkt  9:  Conny Gregersen blev nyvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad punkt 10:  Hugo opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til fremtidige fællesarrangementer.

Der vil blive arrangeret vinsmagning til september, men kun hvis der er mindst 10 tilmeldinger.

Jane foreslog at de forskellige arrangementer fordeles over forskellige ugedage, hvilket blev afvist på grund af træningsdage. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

Ulla Olesen

referent

 

Så et lille hjertesuk: Prøv at komme til tiden til både møderne og til træningen. Det er andet er  forstyrrende.