Formandsberetninger og referater

Formandens beretninger

Formandens beretning for foreningsåret  marts-december 2022

 

Vi har afholdt 2 arrangementer : i juni sommerspis i Mosen med god deltagelse og hyggelig stemning, og i december på Felix steakhouse med juleplatte – enkelte medlemmer gjorde efterfølgende opmærksom på den manglende laks, hyggeligt og velbesøgt arrangement.

Vores åbne cafemøder den første tirsdag i måneden fungerer fint – hyggelige snakke for dem, der møder op, som regel en 8-9 stykker.

Vores træningshold fungerer fint, der har været lidt lavt fremmøde på nogle af holdene det seneste stykke tid – noget på grund af sygdom, noget på grund af andre årsager, som er vanskeligere at forklare. Folk betaler deres træningsgebyr, så der står altså en plads og venter på dem.

Vi har en haft en dejlig ro omkring fysserne. De er dygtige, stabile og gode til at afløse hinanden. Et godt og trofast team, vi har været heldige med i længere tid- måtte det fortsætte i lang tid sådan.

Det er rart, at økonomien nu løber bedre rundt i vore lille forening efter kontingentforhøjelsen i marts måned. Det giver arbejdsro og råderum.

Vi er 34 medlemmer i foreningen, der er startet et kommunalt genoptræningshold for kolpatienter, det kan muligvis give lidt flere medlemmer, når kurset slutter. Vi tager kontakt til holdet og advokerer for vores arbejde og tilbud.

 

En tak til den øvrige bestyrelse for godt og tæt samarbejde.

 

Formanden


Generalforsamling 31. januar 2023

Referat af ordinær Generalforsamling 31. januar 2023


Vi havde desværre modtaget en del afbud, så vi havde kun et fremmøde på 12 medlemmer. Tilstede var Benny, Anne Jessen, Vivi, Dorthe, Hanne K, Anne Junker, Kirsten, Jane, Per, Tage, Alex og Hugo

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning for 1/3 – 31/12 2022
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 1/3 – 31/12 2022
  4. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 24.1.2023)
  5. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr
  6. Valg af Kasserer. Alex er villig til genvalg
  7. Valg af revisor
  8. Valg af suppleanter

Formanden bød velkommen

Ad pkt. 1

Hugo (formand) blev valgt som dirigent og Alex blev valgt som referent.

 

Ad pkt. 2

Formanden oplæste sin beretning (er lagt på vores hjemmeside). Hugo oplyste at foreningen nu har 34 medlemmer hvoraf 30 er aktive på de fire træningshold.

 

Ad pkt. 3

Alex (kasserer) gennemgik regnskab. Dette blev godkendt.

 

Ad pkt. 4

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen.

 

Ad pkt. 5

Budgettet blev fremlagt og godkendt. Kontingent og træningsgebyr uændret

 

Ad pkt. 6

Formand: Hugo ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem: Lilian ikke på valg

Kasserer: Alex blev genvalgt

 

Ad pkt. 7

Revisor: Hanne blev genvalgt

 

Ad pkt. 8

Suppleanter: Tage blev genvalgt

Connie blev genvalgt som revisorsuppleant.  

 

Ad pkt. 9

Hugo fortalte, at der planlægges en temadag her i foråret

Der var ønske om en vinsmagningsaften. Hugo ønsker dog større opbakning end sidst, hvor der kun var 8 tilstede, ligesom nogen skal hjælpe med det praktiske.

Der har været en del forfald til træningen de seneste måneder, og på forespørgsel bad Hugo om at man meldte afbud, hvis man ikke kunne komme. Dette kan ske til et af bestyrelsesmedlemmerne

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Referent: Alex