Formandsberetninger og referater

Formandens beretninger


Formandens beretning  for foreningsåret 2019-2020 

Foreningsåret startede helt normalt, vi holdt en dejlig sommerkomsammen i Mosen.

Resten af efteråret blev bestyrelsen ramt af sygdom, hvilket også var årsagen til aflysningen af julefrokosten. Så ramte covidulykkerne i marts 2020, og generalforsamlingen måtte aflyses.

 

Formandens beretning for foreningsåret 2020-2021

Dette år var i sandhed aflysningernes år. Træningen var nedlukket fra marts til august, og igen fra november til medio april 21. De træningsperioder, der har været ind imellem, har været med reduceret træningstal pr. hold.

Vi måtte aflyse vinarrangement, foredraget ”Mer luft” og julefrokost…..  vi lykkedes dog med at gennemføre sommersammenkomsten på Mosen.

Meget af tiden er gået med at skrive at skrive triste beskeder om nedlukning – forhandlinger med kommunen om genåbning og betingelser for disse.

Men nu lysner det, vi nærmer os med hastige skridt normalitet. Vi har smidt mundbindet, og der åbnes for helt normal træning pr.1.7 med op til 12-13 personer pr.hold.  Nu skal der gives besked til Lilian, om I vil træne 1 eller 2 gange om ugen og på hvilke dage.

Generalforsamling 15 juni 2021

Referat af ordinær generalforsamling den 15. juni 2021.

 

Til stede var:

Lilian, Lars, Conny, Inge L., Inge H., Hanne K, Per, Benny, Svend Erik, Tage, Alex, Hugo, Anne, Hanne M, Gerda, Dorthe, Mille, Lis, Henrik og Ulla.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning for 2019 og 2020.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 og 2020.
  4. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og træningsgebyr.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

 

Ad punkt. 1:

Formanden bød velkommen og påtog sig hvervet som dirigent. Ulla var referent.

 

Ad punkt 2:

Formanden oplæste sin beretning, som blev godkendt og lægges på hjemmesiden. Blandt andet oplyste han om, hvor mange medlemmer, og hvor mange trænende vi var. Det blev blandt andet oplyst, at fra 1. juli 2021 var der almindelig træning - altså op til 2 gange om ugen med 12 på hvert hold.

 

Ad punkt 3:

Regnskab for 2019 og 2020 fremlagdes og blev godkendt.

Herunder blev det meddelt, at man ikke kunne indbetale kontingent og træningsgebyr via MobilePay, og at betalingen skulle ske enten månedsvis eller for et helt år ad gangen på grund af det store arbejde - forudbetalingerne i forbindelse med Coronanedlukningen har forårsaget. Lilian og Alex vil sammen gennemgå regnskaberne og kontakte det enkelte medlem, hvis der var differencer.

 

Ad punkt 4:

Budgettet for 2021 godkendes. Kontingent og træningsgebyr er uændret.

 

 

 

Ad punkt 5:

Bestyrelsen foreslog, at man som sædvanligt ville afholde sommerkomsammen i MOSEN den 2. juli 2021.

Foredraget “MER LUFT” vil pågå senere på året. Foredraget vil tage ca. 2 1/2 time.

Vinsmagning i oktober. Arrangementet vil koste 75 kroner.

Julefrokost i december.

Generalforsamling i marts 2022 med efterfølgende 3 retters menu.

 

Ad punkt 6: 

 

Omfordeling af kassererposten, således at Alex bliver ny kasserer og udarbejder regnskabet og Lilian tager sig af medlemspleje, træningsforhold, kontakt til fysioterapeuterne mm.

 

Ad punkt 7:

Tage blev valgt som suppleant.

 

Ad punkt 8:

Hanne K. fortsætter som revisor.

 

Ad punkt 9:

Conny fortsætter som revisorsuppleant.

 

Alle modtog applaus.

 

Ad. punkt. 10:

Henrik kommenterede aflønningen af fysioterapeuterne. Hvilket blev diskuteret livligt, men man fastholdt honoraret.

Conny spurgte til træningstider, og det blev oplyst, at foreningen havde fået tildelt de tider, man havde nu, af kommunen, og at det desværre ikke kunne omgøres.

 

Formanden afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.

 

 

Ulla Olesen

referent.