Vedtægter

Vedtægter pr. 30. januar 2024


 

Pgf. 

1. Foreningens formål er at arbejde for at alle borgere med diagnosen KOL i primært i Albertslund Kommune får mulighed for fysisk træning uden, eller for meget små, omkostninger for borgeren. At arbejde for at kunne tilbyde et sted, hvor man kan komme og tale med andre i samme situation, samt assistere i løsning af eventuelle problemer man måtte have i forbindelse med sin sygdom.

2. Som medlemmer af foreningen optages alle borgere, der vil støtte foreningen. Deltagelse i den tilbudte træning er for KOL patienter, og andre med lungesygdomme.

3. Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

4. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

5. Betaling for træning fastsættes på generalforsamlingen. KOL patienter kan tilmeldes til træning en eller to gange ugentlig, og betalingen er månedlig forud for henholdsvis en eller to gange ugentlig træning.

6. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Indkaldelse hertil sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af januar.

7. Generalforsamlingen ledes af forsamlingens valgte ordstyrer/dirigent, der afgør alle spørgsmål om forhandlingsmåden, stemmeafgivning m.v.

8. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen minimum omfatte følgende:

- Valg af dirigent og referent

- Bestyrelsens beretning for året der er gået

- Fremlæggelse af revideret regnskab for året

- Fastsættelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent og træningsgebyr

- Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

- Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Valg af suppleanter

- Valg af revisor

- Eventuelt


 

9. Ved generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. En ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Enhver beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 66% af medlemmerne er til stede. Til forandringer af foreningens vedtægter, beslutning om dens opløsning eller sammenslutning med en anden organisation kræves dog at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor.

10. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer. Formanden er på valg i lige årstal, kassereren er på valg i ulige årstal, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år  ad gangen.   

11. Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler alle budgetterede udgifter. 11. Uforudsete udgifter betales efter attestering af formand. Kassereren fører et af bestyrelsen godkendt regneark og en opdateret medlemsliste. Kassereren disponerer således over den løbende driftskonto. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 1.000,- kr.

12. Foreningen hæfter kun med foreningsformuen.

13. Regnskabsåret følger kalenderåret. Foreningen kan under ingen omstændigheder udbetale udbytte til medlemmer eller andre. Eventuelt overskud overføres til næste regnskabsår.

14. Årsregnskabet afleveres til revisoren senest 14 dage før afholdelse af    generalforsamling.

15. Såfremt bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne fremsætter ønske om foreningens ophør, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel med det ene punkt på dagsordenen.  Til stede skal være mindst 2/3 af medlemmerne og de skal alle være enige om beslutningen.

16.Såfremt en generalforsamling beslutter foreningens opløsning, bestemmer den tillige, hvordan dette skal ske, samt på hvilken måde den eventuelt tiloversblevne formue skal anvendes til fremme af velvære for andre mennesker, som lider af kol.